Polityka prywatności

1.

1) Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu https://epilou.pl/ prowadzonego w sieci Internet (dalej jako „Serwis”).

2) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest EPILOU HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869792, NIP: 6762588236, REGON: 387527641. Z Administratorem można kontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://epilou.pl/, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: EPILOU HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, a także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 345 678 901.

3) U Administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą tradycyjną na wyżej wymieniony adres.

4) Odrębnym Administratorem danych osobowych Klientów w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów rezerwacji usług jest BOOKSY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/u4, 02-722 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Z Booksy kontaktować można się poprzez e-mail: pomoc@booksy.com, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/u4, 02-722 Warszawa, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 570 027 321. Zasady wykorzystania danych osobowych przez Booksy wskazane zostały na stronie internetowej pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/.

5) Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), w tym w szczególności: odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności zabezpiecza dane osobowe, archiwizuje je, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność oraz odporność systemów i usług przetwarzania.

6) Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

7) W zakresie danych zwykłych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w celu świadczenia kompleksowych usług depilacji laserowej, udzielania porad i konsultacji, a także do dokonywania rozliczeń za zakupione usługi, do kontaktu i prowadzenia akt osobowych, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach dowodowych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia księgowości i rachunkowości.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy:

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

8) W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii –dane dotyczące zdrowia – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu świadczenia kompleksowych usług depilacji laserowej, udzielania porad i konsultacji oraz prowadzenia akt osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych dotyczącychzdrowia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wykonania Zabiegu. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.

2. Dane udostępnione przez Użytkownika muszą być dobrowolne i świadome.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

1) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,

2) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług.

6. Właściciel i Administrator mogą zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Salon, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą jednak anonimowe i wykorzystywane jedynie w celach marketingowych i informacyjnych.

7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 

Skontaktuj się z nami!

Odpowiemy na każde pytanie w przeciągu 24h.

Zostaw numer telefonu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epilou Holding Sp.z.o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
Wyślij

Napisz wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epilou Holding Sp.z.o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
Wyślij