Regulamin
korzystania z serwisu

§ 1 Wstęp

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu prowadzonego na stronie internetowej https://epilou.pl/ i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

2. Właścicielem i Administratorem serwisu jest EPILOU HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869792, NIP: 6762588236, REGON: 387527641. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 Definicje

Poniższym określeniom w niniejszym Regulaminie i nadaje się następujące znaczenie:

1) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest EPILOU HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869792, NIP: 6762588236, REGON: 387527641.

2) Blog – internetowa strona mieszcząca się pod adresem https://epilou.pl/ .

3) Cennik – publikowana w Serwisie pod adresem: https://epilou.pl/ informacja, w której określone są warunki i wysokość opłat za zabiegi oferowane i świadczone w Salonie Epilou. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu.

4) Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://epilou.pl/ .

5) Funkcjonalność Serwisu – świadczona przez Serwis działalność Właściciela polegająca na umożliwieniu za pomocą Serwisu dokonywania przez Użytkowników rezerwacji terminów Zabiegów i udzielaniu informacji o świadczonych Usługach oraz udzielaniu porad i informacji od Konsultantów.

6) Infolinia – udostępniony przez Właściciela numer telefonu (+48 345 678 901), w celu udzielania informacji.

7) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Usługi lub Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, udostępniony na stronie internetowej: https://epilou.pl/ .

9) Regulamin Salonu – Regulamin określający zasady korzystania z usługi depilacji laserowej Salonu, którą obowiązany jest zaakceptować Klient przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu.

10) Salon – salon kosmetyczny prowadzony przez Właściciela lub Partnera w którym Właściciel lub Partner wykonuje Usługi.

11) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://epilou.pl/ , na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym.

12) Usługi – wykonywanie Zabiegów, udzielanie porad i konsultacji dotyczących wykonywanego Zabiegu oferowane przez Właściciela w Salonie, których rezerwacja możliwe jest za pośrednictwem Serwisu.

13) Właściciel- EPILOU HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Retoryka 1, 31-108 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869792, NIP: 6762588236, REGON: 387527641. Adresem elektronicznym Właściciela do korespondencji jest: info@epilou.pl

14) Zabiegi – usługi w postaci zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części lub inne zabiegi świadczone w Salonie i oferowane za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio w Salonie przez Właściciela.

§ 3 Informacje Podstawowe

1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, a także zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych. Zakres Regulaminu obejmuje: 1) zasady dokonywania rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu; 2) zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług Serwisu, jeśli takie zostaną zaoferowane przez Serwis.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu udostępnionego pod wyżej wymienionym adresem internetowym. W formularzach dostępnych w Serwisie wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.

3. Przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie i rezerwacja Zabiegów depilacji laserowej. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować Usługi, w tym Zabiegi, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach oraz uzyskiwać porady i informacje od Konsultantów.

4. Wszelkie zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: info@epilou.pl

§ 4 Warunki Techniczne

1. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do warunków i wytycznych korzystania z Serwisu, które umożliwiają prawidłowe korzystanie oraz zapewniają bezpieczeństwo danych udostępnionych w Serwisie. Wszelkie działania dokonywane w sposób odmienny od tych określonych w Regulaminie uznawane są za dokonane na własną odpowiedzialność.

2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Z powodu udoskonalania Serwisu istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu.

§ 5 Rezerwacja Usług oferowanych przez Serwis

1. Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, jak również z treścią Regulaminu Salonu, zaakceptowania ich treści oraz wyrażenia zgody na ich stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu oraz Regulaminu Salonu, wyrażenia zgody na ich stosowanie jest równoznaczne z niemożnością skorzystania z Funkcjonalności Serwisu.

2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertą Serwisu i wybraniem odpowiedniego Zabiegu, a następnie dokonaniem rezerwacji poprzez stronę: https://booksy.com/pl-pl/, za pośrednictwem strony Serwisu.

3. Poprzez rezerwację Usługi, Użytkownik oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu, zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, jak również Regulamin Salonu i Politykę Prywatności, wszelkie dane i informacje przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny, podane przez niego dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w Regulaminie i Regulaminie Salonu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rezerwacji Usługi pełnych i prawdziwych danych. W przypadku zmian danych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych zmian oraz do powiadomienia o tym Właściciela.

5. Użytkownik korzysta z metody płatności na miejscu, w Salonie, po wykonaniu umówionej Usługi.

6. Użytkownik niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji otrzyma potwierdzenie Usługi na wskazany przez niego adres e-mail/numer telefonu, z zastrzeżeniem, że z chwilą rozpoczęcia wizyty umówionej w Salonie Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej tytułem takiej rezerwacji.

7. Rezerwacja Usługi możliwa jest także za pośrednictwem Infolinii w ramach Serwisu.

§ 6 Reklamacje Usług

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Usług podejmowanych w toku realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Reklamację należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: info@epilou.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, adres Salonu, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Kupującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.

2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług zostały opisane w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 Pozostałe Postanowienia

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że nowe postanowienia nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników w trakcie trwania oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu dostępne są w Salonie Epilou oraz na stronie internetowej: https://epilou.pl/

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021

Skontaktuj się z nami!

Odpowiemy na każde pytanie w przeciągu 24h.

Zostaw numer telefonu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epilou Holding Sp.z.o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
Wyślij

Napisz wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epilou Holding Sp.z.o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.
Wyślij